1 Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (1996:1006) om valutaväxling och annan finansiell verksamhet Utfärdad den 20 juni 2018 Lag (1996:1006) om valutaväxling och annan finansiell verksamhet. Dessa ska registrera sin verksamhet hos FI enligt lagen (1996:1006) om valutaväxling och annan finansiell verksamhet. valutaväxling och annan finansiell verksamhet: sådana verksamheter som anges i 1 § lagen om valutaväxling och annan finansiell verksamhet, och 2. kvalificerat innehav : sådant innehav som anges i 3 § andra stycket lagen om valutaväxling och annan finansiell verksamhet. – lagen om valutaväxling och annan finansiell verksamhet, – lagen ( 1996:1118 ) om marknadsföring av kristallglas, – lagen ( 1999:158 ) om investerarskydd, 1. valutaväxling och annan finansiell verksamhet: sådana verksamheter som anges i 1 § lagen (1996:1006) om valutaväxling och annan finansiell verksamhet, och 2. kvalificerat innehav: sådant innehav som anges i 3 § andra stycket lagen om valutaväxling och annan finansiell verksamhet. 4 § Bestämmelser om skyldighet för fysiska eller juridiska personer som ägnar sig åt valutaväxling i väsentlig omfattning eller annan finansiell verksamhet att medverka till att förhindra penningtvätt eller finansiering av terrorism finns i lagen om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism. pliktig verksamhet enligt lagen (1996:1006) om valutaväxling och annan finansiell verksamhet. 9 § andra stycket lagen (1996:1006) om valutaväxling och annan finan- ... om valutaväxling och annan finansiell verksamhet Hur man överklagar, se bilaga. ... om valutaväxling och annan finansiell verk-FI Dnr 17-3462 2 samhet (LVA). A är … 4. lag om ändring i lagen (1996:1006) om anmälningsplikt avseende viss finansiell verksamhet, 5. lag om ändring i lagen (2009:62) om åtgärder mot penningtvätt och Rubrik: Lag (2018:1223) om ändring i lagen (1996:1006) om valutaväxling och annan finansiell verksamhet Omfattning: ändr. 2 § Ikraft: 2018-10-01 finansiella institut enligt lagen (1996:1006) om valutaväxling och annan finansiell verksamhet. Den föreslagna lagen innehåller också vissa verksamhets- och uppföranderegler som i huvudsak enbart 4. verksamhet som kräver ansökan hos Finansinspektionen enligt lagen (1996:1006) om valutaväxling och annan finansiell verksamhet eller lagen (2004:299) om inlåningsverksamhet, 3. lag om ändring i lagen (1996:1006) om valutaväxling och annan finansiell verksamhet, 4. lag om ändring i lagen (1998:620) om belastningsregister, 5. lag om ändring i lagen (2003:862) om finansiell rådgivning till konsumenter, - 20 § lagen om valutaväxling och annan finansiell verksamhet, - 10 kap. 9 § lagen ( 1998:293 ) om utländska försäkringsgivares och tjänstepensionsinstituts verksamhet i Sverige, - 9 kap. 27 § lagen ( 1998:1479 ) om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument, Förordning (2004:331) om valutaväxling och annan finansiell verksamhet Lag (1996:1006) om valutaväxling och annan finansiell verksamhet Vapenförordning (1996:70) –lagen (1995:1571) om insättningsgaranti, –lagen (1996:1006) om valutaväxling och annan finansiell verksamhet, –lagen (1996:1118) om marknadsföring av kristallglas, Gällande regler Enligt lagen (1996:1006) om valutaväxling och betalningsöverföring ska fysis- ka och juridiska personer som bedriver valutaväxling i väsentlig omfattning el- ler betalningsöverföring anmäla sin verksamhet till FI, ... betalningsöverföring eller annan finansiell verksamhet … 7 Anvisningar Fysiska och juridiska personer som ägnar sig åt valutaväxling eller annan finansiell verksamhet ska anmäla verksamheten till Finansinspektionen enligt lagen (1996:1006) om anmälningsplikt avseende viss finansiell verksamhet. Sådana företag kallas för finansiella institut. 2017-12-15. Ekobrottsdömd föreläggs att upphöra med valuta- och betaltjänstverksamhet. Det handlar om smarta lösningar för arbetsplatsen som underlättar vardagen. Med våra enkla, flexibla IT-lösningar för arbetsplatsen kan du fokusera på det du gör bäst. Vi … Om en revisor vidtar åtgärder enligt 9 kap. 43 och 44 §§ aktiebolagslagen (2005:551), bör företaget genast informera Finansinspektionen om detta. Riktlinjer för hantering och rapportering Företagets styrelse eller motsvarande beslutande organ bör skriftligen fastställa riktlinjer för att hantera och rapportera händelser av väsentlig betydelse. ska ersätta en annan påföljd, 6. beslut om utvisning ur Sverige enligt 8 a kap. 1 eller 5 § utlänningslagen ... tidsbestämt straff enligt lagen (2006:45) om omvandling av fängelse på livstid, ... början och slut. Uppgifter om den som överlämnats till vård 6 § 1 § Denna lag syftar till att förhindra att finansiell verksamhet och annan näringsverksamhet utnyttjas för penningtvätt eller finansiering av terrorism. Marknadsföringslagen (MFL) styr hur näringsidkare får använda reklam och övriga åtgärder för att marknadsföra sina produkter. Riksdagen är den högsta beslutande församlingen i Sverige. Till riksdagens uppgifter hör att besluta om lagar och om statsbudgeten.