Ladogas areal är 17 700 km² (öarna ej medräknade). Dess nord-sydliga längd är 219 km och medelbredden är 83 km, medeldjupet uppgår till 51 meter, det största djupet finns i sjöns nordvästra del och uppgår till 230 meter. Östersjön liknar i viss mån en stor flodbädd, med sina två ”bifloder”, Finska viken och Bottniska viken. Geologiska undersökningar har gjorts på slam från den sena tertiärtiden i Nederländerna och i södra Nordsjön. Genom jämförelser med bergarterna i Östersjöområdet har dessa undersökningar indikerat att det fanns en flod i området före Pleistocen: Eridanos. Efter två års registrering av tumlarnas sonarklickljud, har Sambah-projektet gått in i analysfasen. När projektet är klar presenteras en komplett karta över tumlarens utbredning i Östersjön. V ärldshistorien Vad hände och när ? På webbplatsen finner du många årtal och för att knyta i hop dessa med övriga världen så görs här ett försök till detta. Världens största rörläggningsfartyg börjar lägga rör för Nord Stream i Finska viken Allseas Solitaire börjar lägga rörledningen i ryska vatten Finska viken har länge lidit av övergödning som beror på för stor näringsbelastning. ... De här är också de största reningsverken är hela Östersjöområdet. Ovanligt fenomen i Finska viken - salthalten rekordhög på djupet. Publicerad ... vatten med hög salthalt in i Finska viken. Så här skildrade igår rysk TV atomubåtens ankomst i Finska viken. Den smalaste delen av Bottniska viken ... undervattenströskel i Bottniska viken. Östersjön är världens största innanhav med bräckt vatten, ... Därifrån sträcker sig vikarna Rigabukten och Finska viken. – Det finns många teorier, men ryssarna hade varit instängda i Finska viken en lång tid, och när de tog sig ut torpederade de allt i sin väg, säger Björn Hagberg, marinarkeolog. Det största djupet är något över 300 meter. Vid den finska kusten är havet grundare än vid den svenska, varför landhöjningens verkningar här äro mera synliga. Till sin skapnad liknar Östersjön på kartan en knäböjande, något framlutad havsjungfru. Den smalaste delen av Bottniska viken kallas Kvarken. Avståndet från kust till kust är drygt 80 km och mellan de yttersta öarna endast ca 25 km. Kvarken skiljer Bottenviken i norr från Bottenhavet söderöver och bildar en grund undervattenströskel i Bottniska viken. Det största djupet i Kvarken är endast 25 meter. På den ca 50 km långa vägen från vikbottnen till Finska viken ökar salthalten från nära noll till över 0,6 %. Som djupast är viken 40 m, men förbindelsen med havet vid Ekenäs går via en av Salpausselkä bildad tröskel, över vilken djupet … Syreläget på de djupa bottnarna på öppna havet i Finska viken har försvagats jämfört med i fjol. Resultaten från Arandas forskningsresa på försommaren tydde redan på att saltskiktningen hade förstärkts, vilket hade försvagat syreläget. riges största ö, Gotland, är nästan två gånger så Den gamla lotsstatio- ... kommer främst i Skärgårdshavet och Finska viken. tio procent är siltstränder, leriga stränder och mjuka strän- ... på silverplats i statistiken över djupet i de finska … tre större kustområden - Finska viken, Gdanskbukten och Rigabukten. CoastMab ... De simuleringar som utfördes visade att djupet på den teoretiska vågbasen, som modellen beräknar, är av stor betydelse eftersom den i sin tur bestämmer fördelningen ... De största fosforflödena i modellen förekom för samtliga Det största djupet är 459 meter och finns utanför Landsort. De grundaste trösklarna genom Bälten är endast 18 meter och i Öresund 8 meter. Vattnet är bräckt genom tillflödet av sötvatten från alla floder som mynnar ... från Finska viken som då kan föras mot Stockholms skärgård. Vid svåra Det största bidraget av syre till bottnarna kommer från saltvatten som strömmar in från Skagerack och Kattegatt. Detta "pumpas" in av de vandrande lågtrycken, som på så vis håller Östersjön vid liv. En ubåt observerades på internationellt vatten i Finska viken natten till måndagen. Det var en sjöman på ett fraktfartyg som gjorde iakttagelsen och lyckades också ta några fotografier på ubåten. Den färdades på ytan, ca 800 meter från fraktfartyget. Den största orsaken till det klarare vattnet är att St Petersburg tagit i bruk nya avloppsreningsverk, ... Lite bättre i djupet i Finska viken. Syrehalten är för låg på havsbotten i Finska viken. ... Världens största gasbehållare monteras i dag upp på ... Lite bättre i djupet i Finska viken Största kranen i sitt slag i hela Norden. ... Kring 150 fartyg i Finska viken passar för Valkomdockan. Bland annat handlar det om finska militärens fartyg. Vattnet i Finska viken har blivit renare. Förklaringen är bättre avloppsrening från den ryska storstaden St Petersburg. Sankt Petersburg som är Rysslands näst största stad är belägen vid floden Nevas utlopp i Finska viken. Vid krigets början hade den sovjetiska flottan världens största ... Östersjön tillbaka in i Finska viken. det största djupet eller ända till 400 fot. I vattnet i Finska viken otroligt; På den ca 50 km långa vägen från vikbottnen till Finska viken ökar ... Salthalten varierar också med djupet och årstiderna.