Tankar om lärande och IT En forskningsöversikt Ulla ... Fif 5 Vad är kunskap? inl 03-02-13 12.12 Sida ... Det gjordes tillsammans med att begreppet bildning kom att på lärande och språk. ... hur gör man klart vad ordet innebär? Vart skildras begreppet? ... vad betyder det och vad vet vi? 2.1 Lärande ... • Hur förhåller sig pedagogerna till begreppet lärstilar? I fokus för denna uppgift står den enskildes lärande i relation till begreppet situerat lärande. 8 Situerat lärande Lärande sker i en ... Vad innebär begreppet entreprenörskap och entreprenöriellt ... Vad är ett universitet? 2. Montserrat Caballé. Annakarin Svedberg gör en okritisk och inspirerad betraktelse kring en hyllad spansk sopran. Hur en enda Prima Donna lyfter fram flera aspekter i vår kultur. Vad innebär begreppet entreprenörskap och entreprenöriellt lärande som ett pedagogiskt förhållningssätt för dig som lärare? Bergsnässkolan Ett pedagogiskt förhållningssätt i klassrummet i entreprenöriellt fält av teorier med situerat lärande som bas till en samlad ansats som de kallar mästarlära. För att få en teoretisk uppbyggnad som är användbar i min studie använder jag mig av flera teoretiska ansatser som enligt min mening kompletterar varandra. De allra, allra flesta ramverk för att beskriva lärande är konstruktivistiska (ibland kallat konstruktionistiska), vilket betyder att man beskriver kunskap som något som en individ bygger upp snarare än får givna till sig. De didaktiska frågeställningarna hur, var, vad, varför, för vem och när sätt i relation till undervisning och lärande, dels i form av mer generella aspekter (allmändidaktik) och dels relaterat till ett ämne (ämnesdidaktik). 6 1.1. Definition av viktiga begrepp Nedan följer en förklaring av begreppen skapa och bild utifrån egen tolkning. Förklaringen av begreppet bildskapande är dels egen tolkning och dels baserad på Vygotskijs tankar. Just begreppet eller uttrycket säkrad har ibland kommit att användas som en försäkran eller ett bevis för en viss kompetens. Som ett signum för att en enskild skola har kunskap om till exempel barn i vissa specifika behov. Ett situerat lärande handlar om i vilket sammanhang kunskapen ska användas och utföras. Omgivningen spelar en stor roll för hur mycket och vad vi lär oss. Det är till exempel lättare att utbilda sig till snickare om du befinner dig på en byggarbetsplats istället för på ett kontor. kontexten livslångt lärande. Begreppet livslångt lärande kan spåras ... 2003). Det betyder att . 2 vikten av livslångt lärande i allra högsta grad är aktuell. Fusk och plagiering En undersökning om hur gymnasieelever resonerar kring fenomen som fusk och plagiering Fusk, plagiering, situerat lärande, meningsskapande, m