En förvaltare kan utses mot huvudmannens vilja och förvaltaren har rätt att ensam bestämma inom ramen för sitt uppdrag, utan huvudmannens samtycke. På det viset kan man säga att förvaltaren har rollen av "i-stället för" huvudmannens handlingsförmåga. En anhörig god man eller förvaltare måste självklart uppfylla de grundläggande lämplighetskraven som beskrivs ovan, dock ställs inget kurskrav. Om man inte genomgått någon godmansutbildning får man som anhörig istället utföra ett skriftligt kunskapstest. Det som händer när någon blir förordnad en förvaltare är att förvaltaren får ensam rätt att bestämma över de områden som uppdraget omfattar, medan huvudmannen (i detta fall du) inte längre har möjlighet att bestämma över dessa områden utan godkännande från förvaltaren (11 kap 9-10 § föräldrabalken). Den stora skillnaden ligger i att när en förvaltare utses så förlorar huvudmannen rätten att själv bestämma ex. sina tillgångar och detta kallas för att huvudmannen tappar sin rättshandlingsförmåga. Tänk dig att du en dag inte längre har tillgång till dina egna pengar och att din namnunderskrift inte längre gäller. Att du inte får åka på en … Att få en förvaltare är en ingripande åtgärd och får bara ordnas om det inte är tillräckligt att ha en god man. En person som har god man har kvar sin rättshandlingsförmåga till skillnad mot en person som har förvaltare, denne förlorar sin rättshandlingsförmåga. FRÅGA Hej! Får en förvaltare bestämma över dennes huvudman och huvudmannens sambo om dem får ha ett förhållande relation? Får en förvaltare lägga sig i om saker som rör sin huvudmans barn? En fastighetsägare, till exempel en bostadsrättsförening, har ganska stora friheter att själv bestämma om grillning ska vara tillåtet eller inte inom fastighetens område, förutsatt att kommunens ordningsföreskrifter inte säger något annat. En god man eller förvaltare har till exempel inte som uppdrag att städa eller att handla mat, man utför inga praktiska åtgärder. Att kunna ingå avtal Om du får en god man behåller du din rättshandlingsförmåga. En framtidsfullmakt är en viktig handling och kan vid missbruk leda till mycket tråkiga konsekvenser. Därför är det väldigt viktigt att noga tänka igenom vem som ska vara fullmäktig och vad framtidsfullmakten ska omfatta. En fastighetsägare, till exempel en bostadsrättsförening, har ganska stora friheter att själv bestämma om grillning ska vara tillåtet eller inte inom fastighetens område, förutsatt att kommunens ordningsföreskrifter inte säger något annat. Dokument och blanketter. Dokument och blanketter som rör "God man och förvaltare" hittar du här. Sök på överförmyndarenheten så får du upp en lista med de dokument/blanketter som finns. Eller sök på enstaka ord om du letar efter något speciellt. En framtidsfullmakt är en viktig handling och kan vid missbruk leda till mycket tråkiga konsekvenser. Därför är det väldigt viktigt att noga tänka igenom vem som ska vara fullmäktig och vad framtidsfullmakten ska omfatta. En god man eller förvaltare utses till myndiga personer som behöver hjälp med att bevaka sin rätt, förvalta sin egendom och sörja för sin person, och god man/förvaltare förordnas första gången (det vill säga. vid anordnandet) av tingsrätten. En god man eller förvaltare ska vara en person som är rättrådig, erfaren och i övrigt lämplig. För att tingsrätten ska bestämma om god man krävs det att den person som ansökan gäller samtycker eller är för sjuk för att förstå vad saken gäller. Personer som på grund av sjukdom, psykisk funktionsnedsättning, försvagat hälsotillstånd eller likande behöver hjälp med att bevaka sin rätt, förvalta sin egendom eller sörja för sin person kan få en god man. Vad som kan anses vara orimligt är lite svårt att bestämma exakt. Det beror på vilken sorts fond det är. Får inte bestämma vad som ska köpas eller inte köpas. Huvudmannen styr efter förmåga över sina pengar och fattar själv beslut. Om huvudmannen inte har beslutsförmåga har gode mannen sista ordet. Rätten får också överlåta åt överförmyndarnämnden att närmare bestämma uppdragets omfattning. Uppdraget som förvaltare När rätten meddelar ett beslut om anordnande av förvaltarskap, skall den samtidigt förordna en förvaltare att utföra uppdraget. Den som får en förvaltare förlorar sin rätt att bestämma i de ärenden som omfattas av förvaltarskapet. Det betyder att förvaltaren har rätt att bestämma utan att fråga vad du som är huvudman tycker. Hej! Skillnaden på god man och förvaltare är såvitt jag förstår att en god man bara är rådgivande medan en förvaltare tar hand om pengarna på ett låst konto, man får en liten klick pengar varje vecka som ska räcka till mat m.m. och så måste man be om pengar så fort man ska köpa något större. Den enda verksamhet som får inkludera dessa extraintäkter är ideella föreningar. Nettoomsättningen – en riktlinje för företagare Trots att nettoomsättningen inte är det enda man ska gå efter när man driver företag, så är det ändå en riktlinje för att se hur verksamheten går. som är sjuka en viss tid och får sjukpenning blir den låga in- ... ningsanmärkningar eller förvaltare får inte dela upp betalningen av läkemedel, vilket utesluter många personer med psykiskt ... Landstingen får själva bestämma grunderna för beräkningen av Eftersom barnen blir äldre och jag förmodar att barnen får själva börja bestämma lite kring sitt boende. Har två döttrar 11 och 13 år som själva säger att de inte trivs hos […] Vad händer när någon får förvaltare? Den som får en förvaltare kallas huvudman, men till skillnad från en huvudman med en god man så kan huvudmannen inte själv alltid bestämma. Förvaltaren får inom sitt förordnande själv fatta beslut och ingå avtal för sin huvudmans räkning. Om du får en förvaltare så har du fortfarande rätt att rösta, att gifta dig och att ingå anställningsavtal. Eftersom ett förvaltarskap får stor betydelse för dig krävs det starka skäl och en tydlig utredning innan tingsrätten beslutar att du ska få en förvaltare. En god man eller förvaltare har rätt till ett arvode för uppdraget och ersättning för utgifter som varit nödvändiga för att utföra uppdraget. Hej! Skillnaden på god man och förvaltare är såvitt jag förstår att en god man bara är rådgivande medan en förvaltare tar hand om pengarna på ett låst konto, man får en liten klick pengar varje vecka som ska räcka till mat m.m. och så måste man be om pengar så fort man ska köpa något större. En förvaltare får, utan samtycke från huvudmannen, ensam bestämma i de frågor som uppdraget omfattar. Huvudmannen har därför inte rätt att själv ta ut sina pengar eller göra affärer som förvaltaren inte samtycker till. Strängt personliga angelägenheter och medicinska åtgärder I strängt personliga angelägenheter kan inte en god man eller ens en förvaltare bestämma. Det kan gälla att ansöka om vårdboende för en huvudman när denne själv motsätter sig detta. Din framtidsfullmakt upphör automatiskt om du får en god man eller förvaltare utsedd. Ändrade förhållanden - vad händer då? Om den du utsett till fullmaktshavare på grund av till exempel sjukdom själv drabbas av bristande rättshandlingsförmåga, kan framtidsfullmakten inte längre brukas av denne.