Vilka materiella anläggningstillgångar får redovisas som kostnad? (punkterna 10.4 och 10.5) Av förenklingsskäl får materiella anläggningstillgångar av mindre värde och korttidsinventarier kostnadsföras samma år de anskaffas. Eftersom tillgången utgör denna slutna enhet blir alla tillkommande utgifter som inte får aktiveras reparationer även om de är större åtgärder. K2 resonerar ungefär så här: 1. Av K2 framgår att företag som tillämpar regelverket inte får aktivera egenupparbetade immateriella tillgångar. Har företaget förvärvat en tillgång kan vissa utgifter under vissa förutsättningar aktiveras, även om de kan anses egenupparbetade. Det brukar i artiklar och kurssammanhang uttryckas som att ”egenupparbetade immateriella tillgångar inte får aktiveras i K2”. Den regel som styr detta (punkt 10.3) är kopplad till hur 4 kap. 2 § ÅRL ska tolkas. Eftersom ”egenut­vecklade” produkter/tjänster enligt god redovisningssed får aktiveras enligt K3 borde rimligtvis styrelsen i första hand kontrollera om detta regelverk skulle medföra ett intakt aktiekapital, utan att K3 för den skull också ska behöva tilläm­pas i externredovisningen. Byggnad och mark får skrivas upp till högst taxeringsvärdet enligt K2-rekommendationen, någon uppskjuten skatt skall inte redovisas avseende övervärdet. Enligt K3-rekommendationen är det tillåtet att skriva upp värdet för immateriella anläggningstillgångar i enlighet med årsredovisningslagen (1995:1554). Av dessa anledningar är det i K2 aldrig tillåtet att aktivera indirekta kostnader i ett lager med egentillverkade varor. I K3 däremot krävs , trots att lagen ger en valmöjlighet, i vissa fall att de indirekta tillverkningskostnaderna ska aktiveras. skillnad mellan regelverken är att företag inte får aktivera utvecklingskostnader om företaget tillämpar K2, detta medför viss problematik för de företag som kan ge upphov till sådana kostnader. 1. En snabbguide i K3Nytt regelverk för redovisningkpmg.se 2. Tidigare var det ett krav att aktivera även indirekta kostnader. I K2 har ... uppmärksamma på vilka effekter som kan ... får aktiveras: K2: årsredovisning i ... Vem får överklaga ett beslut och vilka beslut får överklagas? ... Handelsbolagets eller delägarnas intäkter och kostnader. I fastigheten finns 124 lägenheter samt 12 lägenheter för särskilt boende vilka ... Òvriga externa kostnader ... ny- och tillbyggnader kan aktiveras. OBS! Nedanstående text och råd kanske inte är tillämpbara fullt ut med de nya bokföringsreglerna ( K2 / K3 ). När man i bostadsrättsföreningen talar om reparationer och underhåll kan det ibland uppstå viss förvirring och sammanblandning. Vi ska reda ut dessa begrepp, och vilken betydelse de … För att kompensera för den ökade avskrivningstakten får fastighetsägaren aktivera sina underhålls-kostnader. Ett exempel skulle kunna vara en åtgärd som fönsterunderhåll. Ett underhåll som kan bestå av kittning, ommålning och eventuellt byte av dåliga delar. De lånekostnader som aktiveras för en tillgång får inte överstiga den totala summan av lånekostnader som uppkommit under perioden. En redovisningsenhet skall börja aktivera lånekostnader som en del av anskaffningsvärdet för den kvalificerade tillgången då tillverkningen av tillgången påbörjas enligt IAS 23. Fakta redovisningsregelverk: K2. Mindre företag får tillämpa K3-regelverket frivilligt, men har annars möjlighet att tillämpa K2-regelverket som är ett förenklat regelverk, men som samtidigt är … Årsredovisningslagen (ÅRL) an­passades till det uppdaterade redovisningsdirektivet från 2013 i slutet av 2015. Detta föranledde uppdatering av K3 (BFNAR 2012:1) och K2 (BFNAR 2016:10) vilka ­publicerades den 16 respektive 14 december 2016. Vilka omfattas och hur? Kunskapsdagarna 2017 7 21-22 november ... • Exceptionella intäkter och kostnader - notkrav från 2016 Kunskapsdagarna 2017 11 21-22 november. PwC #PwCkunskapsdagar ... Får inte aktiveras i K2. Kunskapsdagarna 2017 25 21-22 november. PwC #PwCkunskapsdagar Vilka omfattas och hur? 7 21 november 2017. PwC ... • Exceptionella intäkter och kostnader - notkrav från 2016 11 21 november 2017. PwC ... Får inte aktiveras i K2. 29 21 november 2017. PwC Vanliga frågor K2 under våren 2017 När är en tillgång immateriell respektive materiell? 4 4 K2 i korthet Moderföretag i en IFRS-koncern får inte tillämpa K3. I stället ska ett sådant företag tillämpa RFR 2 i den juridiska personen. Dotterföretag som är klassificerade som mindre får välja mellan att tillämpa K2, K3 eller RFR 2. K2-reglernas tillämpning Om ett företag väljer att träda in i K2-regelverket, ska det tillämpas i sin helhet Enligt huvudregeln ska samtliga aktiebolag tillämpa K3-regelverket, men mindre, privata aktiebolag kan istället välja att använda K2-regelverket. Men varje år därefter, när det står avskrivning 100.000 i årsredovisningen, innebär det att föreningen får tillbaka 100.000 av medlemmarna, i kontanta pengar! Dessa 100.000 betalas aldrig ut till någon, utan pengarna stannar kvar på föreningens kassakonto. Ny till / ombyggnad och förbättringsutgifter på annans fastighet tex en restaurang som hyr lokal = /hyresrätt. Skall aktiveras och göras värdeminskningsavdrag med 5% per år. Ränteterminer, ränteoptioner, ränteswappar, räntetak och kombinationer av dessa får köpas, säljas och ställas ut under förutsättning av att ränteriskramarna inte överskrids. Intäkter och kostnader för ränteswappar nettoredovisa under räntekostnader. 4 4 K2 i korthet Moderföretag i en IFRS-koncern får inte tillämpa K3. I stället ska ett sådant företag tillämpa RFR 2 i den juridiska personen. Dotterföretag som är klassificerade som mindre får välja mellan att tillämpa K2, K3 eller RFR 2. Tillgångar, skulder, Eget kapital, intäkter, kostnader och resultat. • Principen att den ekonomiska innebörden ska ligga till grund för ... K2 • Ett ”lättnadsregelverk” som får tillämpas av mindre företag ... får aktiveras Särskilda gränser och regler för avsättningar, Därefter anlitar ni en konsult som får i uppdrag att starta upp hemsidan utifrån projektgruppens skiss. = Egenupparbetad immateriell tillgång Enligt K2-regelverket är det endast tillåtet att aktivera förvärvade immateriella tillgångar. Men varje år därefter, när det står avskrivning 100.000 i årsredovisningen, innebär det att föreningen får tillbaka 100.000 av medlemmarna, i kontanta pengar! Dessa 100.000 betalas aldrig ut till någon, utan pengarna stannar kvar på föreningens kassakonto. Ekonomistyrningsverket (ESV) får återkommande frågor avseende klassificering och värdering av fastigheter. Då det finns oklarheter på området har ESV utarbetat ... l kostnader för rivning av byggnad eller annat som funnits på fastigheten ... innebär att en upprustningskostnad aktiveras och skrivs av per komponent, t.ex. Kategori 2 (K2) är ett förenklingsregelverk för de mindre företagen, som ska avsluta den löpande bokföringen med en årsredovisning eller … Ny till / ombyggnad och förbättringsutgifter på annans fastighet tex en restaurang som hyr lokal = /hyresrätt. Skall aktiveras och göras värdeminskningsavdrag med 5% per år.